Open main menu

ޖުލައި 25 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 206 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 207 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1933 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މާލޭގައި ހުރި ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކުރުން
  • 2009 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އޫރު ރޯގާ ގެ ބަލިމީހެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުނުކަން ޔަގީންވުން. އެގޮތުން ފެނުނު ބަލި މީހާ އަކީ ބ. އަތޮޅު ކޮކޯޕާމް ބީޗު ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އަންހެނެއް! މިމީހާ ފުރަތަމަ އޫރު ރޯގާ އަށް ޝައްކުކުރެވުނީ ބަލިވެގން ބ.ތުޅާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ދެއްކުމުން.
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުޅުވައިދެއްވުން.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit