ޖުލައި 25 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 206 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 207 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • 1933 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މާލޭގައި ހުރި ވޯރާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކުރުން
  • 2009 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އޫރު ރޯގާ ގެ ބަލިމީހެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުނުކަން ޔަގީންވުން. އެގޮތުން ފެނުނު ބަލި މީހާ އަކީ ބ. އަތޮޅު ކޮކޯޕާމް ބީޗު ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އަންހެނެއް! މިމީހާ ފުރަތަމަ އޫރު ރޯގާ އަށް ޝައްކުކުރެވުނީ ބަލިވެގން ބ.ތުޅާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ދެއްކުމުން.
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލެ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރު ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުޅުވައިދެއްވުން.

އުފަންވި މީހުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މަރުވި މީހުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31