Open main menu

މެއި 13 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 133 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 134 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1948 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މާލޭގެ މަގުތަކަށާއި ގެތަކަށް ނަންދެވި ސަރުކާރުގައި އެކަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފެށުން
  • 1964ދިވެހިރާއްޖެ:- ލ.އަތޮޅު އޮފީސް، ލ.ދަނބިދޫ އިން ލ.ހިތަދޫ އަށް ބަދަލުކުރުން
  • 2009ދިވެހިރާއްޖެ:- ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ލާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވުން. މިތަން ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit