Open main menu

ފަންވަތް:AugustCalendar2019

އޮގަސްޓު މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ އަށްވަނަ މަހެވެ.


ހިގާފައިވާ ހާދިސާތައްEdit

ސަރުކާރު މުއައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށްކުރުން . އެގޮތުން ވަޒީފާ ދަށްކުރި މުއައްޒަފަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމް ގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ހާނިމް. އެއީ އޮގަސްޓް 8 ، 2008 ގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ފެއްޓެވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit