Open main menu

ސެޕްޓެމްބަރު 29 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 272 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 273 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1941 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދައުލަތުން ދެއްވި ޚާއްޞަ އަމުރުފުޅެއްގެ މަތީން އިގިރޭސިން ސ.އަތޮޅުއަށް ފޭބުން. އެއީ އިގިރޭސި ޝާހީ ސިފައިންގެ ބަޔެކެވެ. ފުރަތަމަ ފޭބީ ވިލިގިއްޔަށެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 150 ވަރަކަށް މީހުންނެވެ.
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ފިޝަރީޒް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އުފެއްދެވުން
  • 2007 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަލްޓަން ޕާރކް ގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުން. މިހާދިސާގައި 12 ފަތުރުވެރިންނަށް އެކިވަރުގެއަނިޔާ ލިބިފައިވޭ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit