ސެޕްޓެމްބަރު 29 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 272 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 273 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • 1941 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދައުލަތުން ދެއްވި ޚާއްޞަ އަމުރުފުޅެއްގެ މަތީން އިގިރޭސިން ސ.އަތޮޅުއަށް ފޭބުން. އެއީ އިގިރޭސި ޝާހީ ސިފައިންގެ ބަޔެކެވެ. ފުރަތަމަ ފޭބީ ވިލިގިއްޔަށެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 150 ވަރަކަށް މީހުންނެވެ.
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ފިޝަރީޒް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އުފެއްދެވުން
  • 2007 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަލްޓަން ޕާރކް ގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުން. މިހާދިސާގައި 12 ފަތުރުވެރިންނަށް އެކިވަރުގެއަނިޔާ ލިބިފައިވޭ.

އުފަންވި މީހުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މަރުވި މީހުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31