Open main menu

މާރޗް 19 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 78 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 79 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 2012 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މާޗް 1 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ހުޅުވަން އޭޖެންޑާ ކުރި ޖަލްސާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުން ބޭރު ހައިޖަނު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުބޭއްވުމުން އަލުން ޖަލްސާ ބޭއްވި. މިއަދުވެސް އެމް ޑީ ޕީ ގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ހުރަސްއެޅި. ނަމަވެސް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ދަތިތަކާ އެކުވެސް ވަނި ރިޔާސީ ބަޔަން އިއްވާފަ.
  • 1931 -ދިވެހިރާއްޖެ:- އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ތިންވަނަ) ސިރީކުލަ ސުންދުރަ ކައްތިރި ބަވަނަ މަހާރަދުންގެ ހިރިޔާ ފާތުރާ ދަށަށް ދައުލަތުގެ ބޮޑުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ޙާޟިރުކުރައްވައި، އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް މިރާއްޖޭގެ މުސްކުޅި އާދަތަކުގެ ތެރެއިން މިޒަމާނަށް ކަމުދާން ހުރި ގޮތްތައް ލައިގެން މިދައުލަތަށް މިހިނދަށް ލިބެންހުރި ފައިސާއެއްގެ މައްޗަށް ވިސްނާ، ރައްޔިތުންނަށް ލުއިކުރެވެން ހުރިވަރަކަށް ލުއިކޮށް ގާނޫނު އަސާސީއެއް އުފެއްދެވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit