Open main menu

އެޕްރީލް 13 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 103 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 104 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit