Open main menu

ޖުލައި 7 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 188 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 189 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1973ދިވެހިރާއްޖެ:- ގްރީކްގެ 26 ޔޮޓް ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް އަދި 32 ޔޮޓް އެކަމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ޝާއިޢުކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit