Open main menu

މާރޗް 5 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 64ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 65 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1931 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މިސްޓަރ ބީއެޗް ބޯޑިލޯން އެޗްއެމް އެސް އެންޓަރ ޕްރައިސް ކިޔާ މަނަވަރުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ އެދުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނު އަސާސީއެއް ހެއްދެވުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް މާލެ ވަޑައިގަތުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހއ. ދިއްދޫ މަދަރުސަތުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު އަކީ ސަރުކާރުން އެހީވެދެއްވާ މަދަރުސާއެއްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހއ. ކެލާ މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމް އަށް ސަރުކާރުން އެހިދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit