Open main menu

ނޮވެމްބަރު 20 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 324 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 325 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1926 -ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗާޕްޚާނާއެއް އުފައްދައި ހިންގަން ފެށުން
  • 1954 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުން މަޖުލިހަށް ހުށަހެޅިގެން ބަޖެޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާސްކުރުން
  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ކަމާބެހޭ ޢިލްމީ ފާހެއްނެތް މީހުން ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ތަރުޖަމާކުރުން މަނާކުރެއްވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit