Open main menu

ފެބްރުއަރީ 20 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 51ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1883 - ދިވެހިރާއްޖެ : މާލޭގައި ދެލި ސްޓޭޝަނެއް ހެދުމަށް އިގިރޭސި ކުންފުންޏެއްގެ އެޖެންޓް މިސްޓަރ މޮރިސަން އެކަމަށް އެދި ސިލޯނުގައި ހުންނެވި އިގިރޭސި ގަވަރނަރ ސަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޖޭއާރް ލޮންގޑަންގެ ފަތްކޮޅެއް ހިފައިގެން މާލެއައުން
  • 1986 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)ގައި ހުންނަ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހުޅުވުން. ހުޅުވައިދެއްވީ އޭރު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން .

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit