ފެބްރުއަރީ 20 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 51ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1883 - ދިވެހިރާއްޖެ : މާލޭގައި ދެލި ސްޓޭޝަނެއް ހެދުމަށް އިގިރޭސި ކުންފުންޏެއްގެ އެޖެންޓް މިސްޓަރ މޮރިސަން އެކަމަށް އެދި ސިލޯނުގައި ހުންނެވި އިގިރޭސި ގަވަރނަރ ސަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޖޭއާރް ލޮންގޑަންގެ ފަތްކޮޅެއް ހިފައިގެން މާލެއައުން
  • 1986 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)ގައި ހުންނަ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހުޅުވުން. ހުޅުވައިދެއްވީ އޭރު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން .

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit

އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31