Open main menu

ސެޕްޓެމްބަރު 8 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 251 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 252 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1981 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާ ބެހޭ ބައިނަލް އަގްވާމީ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާޙަގަކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit