ފެބްރުއަރީ 2 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 33ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • ފެބްރުއަރީ 2 - 1887 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ބާޒާރު މައްޗާއި ކަނބާފާނު ގަނޑުވަރު ފަދަ ސަރުކާރު އިމާރާތްތަކެއް މާލޭގައި އަދައިގެން ދިއުން
  • ފެބްރުއަރީ 2 -1965ދިވެހިރާއްޖެ:- ޚަތިބު މީހާ މިސްކިތަށް އެރުމުން ކިޔާ އާޔަތާއި ހުކުރު ހަދީޘް ކިޔުން ހުއްޓާލުން
  • ފެބްރުއަރީ 2 - 1972ދިވެހިރާއްޖެ:- ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ރައީސް އޮފީހުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކެއް ރައްޔިތުން މަޖުލީހުން ފާސްކުރި. އޭގެތެރޭގައި ބޮޑު ވަޒީރަކު ބެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.
  • ފެބްރުއަރީ 2 - 1978ދިވެހިރާއްޖެ:- ޅ. ފެލިވަރުގައި ހެދި ދަޅުގައި މަސްބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31