Open main menu

އެޕްރީލް 7 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 97 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 98 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1956 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސިލޯނުގައި ހުންނަވާ ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަނަރ އަލްޙާއްޖު އަބުދުއްސައްތާރު މާލެ ވަޑައިގަތުން
  • 1972ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާންގެ މަރުބޭރީ ކުންފުންޏާއި ދެމެދު ރޯމަސްގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާލޭގައި ސޮއިކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit