Open main menu

ނޮވެމްބަރު 26 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 330 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 331 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1949 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ބައިނަލް އަގްވާމީ ކަމެއްގައި ރާއްޖެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެއަހަރުގައި އޮތް އިސްލާމީ އިގްތިޞާދީ ބައްދަލުވުމަށް ދިވެހި ރާއްޖެއިން ވަފުދެއް ފޮނުއްވުން. މިވަފުދުގައި ވަޑައިގަތީ ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އަދި އަލް އަމީރު އިބްރާހީމް ފަރީދު ދީދީ އެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit