Open main menu

މާރޗް 21 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 80 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 81 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 2012 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސިވިލްސާވިސް މުއައްޒަފުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރު ފަހު 3:00 ކަމަށް މާރޗް 20، 2012 ގައި ކެބިނެޓުން ހަމަޖައްސައި، އެކަމަށް އަމަލްކުރަން ފެށި.
  • 1961 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިގިރޭސި ތަޢުލީމް ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާ ތަކުގައި ދޭންފެށުން
  • 1950 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ މިސްޓަރ ވީވީ ގިރީ މާލެއައުން. ފަހުން މީނާ އަކީ އިންޑިޔާގެ ރައީސެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit