Open main menu

ޖުލައި 5 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 186 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 187 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

1934 -ދިވެހިރާއްޖެ:- ފުރަތަމަ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި އިޞްލާހުތައް އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ތިންވަނަ) ތަޞްދީގު ކުރެއްވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit