Open main menu

އެޕްރީލް 20 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 110 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 111 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit