މާރޗް 6 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 65ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 66 ވަނަ ދުވަހެވެ.

  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕްރައިމަރީ ސުކޫލް ހުޅުވައިދިނުން
  • 2009 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މަސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ބޭއްވި މުޒާހަރާ މިއަދުގެ 2:30 ގައި ފެށި. މި މުޒާހަރާގައި މަސްވެރިންގެ ފަރާތުން އެދުނީ ކަންނެލީގެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ 45 ރުފިޔާ ކަމަށް ހެދުމަށާއި މިފްކޯގެ ދޯނިފަހަރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށައި މާލޭ މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުން ބޯފެނާއި ތެޔޮ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް.
  • 2014 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި ކަމުގެ ކުށުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށް އަދި ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގާއި ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު ފަޔާޒް ހަސަންގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކުރުން.

އުފަންވި މީހުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
އަހަރުގެ މަސްތަކާއި ދުވަސްތައް
ޖެނުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ފެބްރުއަރީ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) (30)
މާރޗް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އެޕްރީލް 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
މެއި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ޖޫން 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޖުލައި 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
އޮގަސްޓު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ސެޕްޓެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
އޮކްޓޫބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ނޮވެމްބަރު 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ޑިސެމްބަރު     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31