Open main menu

މެއި 11 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 131 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 132 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1948 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ގައުމީ އެކުވެރިކަމުގެ ކުންފުނި އުފެއްދުން. ކެޕިޓަލް އަކީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާ. މިއީ ފުރަތަމަ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވުނު ކުންފުނިއެވެ. ޙިއްޞާ އަކީ 10 ރުފިޔާ އެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit