Open main menu

އެޕްރީލް 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 102 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 103 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit