Open main menu

އޮގަސްޓު 24 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 236 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 237 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1973ދިވެހިރާއްޖެ:- ހަނޑޫ އަގުބޮޑުވަމުންދާތީ އަގު ހެޔޮވަމުންދާ ނިސްބަތަކުން ކެނޑޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންންގެ މުސާރައިގެ އިތުރުން މުސާރައިގެ ތެރޭގައި އތިރު ފައިސާ ދެއްވަން ގަސްދުކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit