Open main menu

ނޮވެމްބަރު 5 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 309 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 310 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1965ދިވެހިރާއްޖެ:- ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ރާއްޖެވުން
  • 1980 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރުމުން އަލުން ރާވައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit