Open main menu

އޮގަސްޓު 7 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 219 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 220 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 2009 - އިސްލާހުކުރެވުނު ގާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގުކުރިތާ 1 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމޮގެގޮތުން އަދި ވިލިގިލީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔަލަށް ފައިސާގެ އެހީވުމުގެގޮތުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުން
  • 2008 - އިސްލަހުކުރެވުނު ގާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީގު ކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit