Open main menu

ޖުލައި 8 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 189 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 190 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1967 - ދިވެހިރާއްޖެ:- 84 މާއްދާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަތަރުވަނަ ގާނޫނު އަސާސީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިސްލާހު ގެނައުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

  • 1958 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އައްނަބީލް ޢަބުދުލް ޙަމީދުދީދީ ސިލޯނުގެ ޕާނަދުރާގައި އަވަހާރަވުން. މިއީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނި ހުކޫމަތުގެ ފުރަތަމަ ސަފީރު އެވެ.

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit