Open main menu

އޮގަސްޓު 1 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 213 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 214 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1962ދިވެހިރާއްޖެ : ވޯރާ ވިޔަފާރި ވެރިން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުން ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާލުން
  • 1972ދިވެހިރާއްޖެ:- ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒަކީ ހަމަޖައްސަވައި އެކަމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާ އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓް ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit