Open main menu

ސެޕްޓެމްބަރު 22 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 265 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 267 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1932 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ކީރިތި މަހާރަދުން މަތިގެއަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޙާޟިރު ކުރައްވައި ދައުލަތުގެ ކަންތައް ހިންގުމަށް މަޝްވަރާ މަޖުލިސް އެއް އުފެއްދެވި ކަން އަންގަވައި، އެމަޖްލިސްގެ މެންބަރުންނަކީ އެބޭފުޅުން ކަމުގައި ހެއްދެވުން.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit