Open main menu

ޑިސެމްބަރު 9 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 343 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 344 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

1961ދިވެހިރާއްޖެ:- އަލްއަމީރު މުޙަންމަދު ފަރީދު ދީދީ އަށް އިގިރޭސި ރާނީ ކޭސީއެމްޖީ ގެ ލަގަބު އެރުވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit