Open main menu

ނޮވެމްބަރު 16 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 320 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 321 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1967ދިވެހިރާއްޖެ:- ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ކޮންކަހަލަ ވެރިކަމެއްތޯ ވޯޓްނެގުން. އެޖަލްސާގައި ފާސްވީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަނީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit