Open main menu

ނޮވެމްބަރު 15 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 319 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 320 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ގަވަރމެންޓް ހޮސްޕިޓަލަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބުދުލް ގައްޔޫމް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ތިބި ބަލިމީހުންގެ ޙާލު ބެއްލެވި. އަދި އެތަނުގައި ކަންހުރި ނެތްގޮތް ބަލައި ހެއްދެވި

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit