Open main menu

ޖޫން 29 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 180 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 181 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1999 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ނިލަންދޫ (ފ.އަތޮޅު)ގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ކޯޓް ހިންގާނެ ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުވައިދެއްވުން. މިތާގެ ބިންގާ އަޅުވާދެއްވީ އޭރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޢަބުދުﷲ.
  • 2010 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ކެބިނެޓްގެ ހުރިހައި ވަޒީރުން އެކީގައި އިސްތިއުފާ ދިނުން. ވަޒީރުން އިސްތިއުފާ ދިނީ އެބޭފުޅުންްގެ ވުޒަރާތަކުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ހުރަސްއެޅުމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ބުނެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit