Open main menu

އެޕްރީލް 6 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 96 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 97 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit