Open main menu

ޖޫން 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 163 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 164 ވަނަ ދުވަހެވެ. ޖޫން 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އަހަރުގައި ބާކީ އޮންނާނީ 202 ދުވަހެވެ.


ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit


އިތުރު ފާލަންތައްEdit