Open main menu

އެޕްރީލް 8 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 98 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 99 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit