Open main menu

އޮގަސްޓު 11 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 223 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 224 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1976ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖެ އިކަނަމިކް އެންޑް ސޯޝިއަލް ކޮމިޝަން ފޯރ އޭޝިޔާ އެންޑް ޕެސިފިކްގެ މެންބަރަކަށްވީ
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސަރުކާރު ސުކޫލްތަކުގައި ގްރޭޑް 4 ނިމެންދެން ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit