Open main menu

އެޕްރީލް 29 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 119 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 120 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit