Open main menu

ނޮވެމްބަރު 12 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 316 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 317 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1963ދިވެހިރާއްޖެ : ދިވެހިރާއްޖެ ކޮލަމްބޯ ޕްލޭންގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ވިއެވެ. މިކަމުގެ މަސައްކަތް އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނު ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.
  • 1964ދިވެހިރާއްޖެ : ރާއްޖޭގައި ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަން މާލޭ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރުން
  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ގަވަރމެންޓް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ރައީސް އޮފީހުގެ ދަށަށް ގެންނެވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit