އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 11 ނޮވެންބަރު 2008 އިން ފެށިގެން 7 ފެބްރުއަރީ 2012 އަށް ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅާއެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަނގޮޅި މެދު ދާއިރާ މެމްބަރެވެ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު އުފަންވެވަޑައިގެންނެވީ 17 މޭއި 1967 (ހިޖްރީ ސަނަތުން 7 ޞަފަރު 1387) ވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ފުރަތަމަ ދިމިޤްރާޠީ ސިޔާސީ ޕާޓީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އުފެދުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވީ ފަރާތެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ދިމިޤްރާޠީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެލެއްވީ އޭރުގެ ރައިސް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްއަށް ފަހުއެވެ.

މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް
Assumed office
އޯގަސްޓް 30، 2014
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 4ވަނަ ރައީސް
In office
ނޮވެމްބަރ 11، 2008 – ފެބްރުއަރީ 7، 2012
ނައިބު ރައީސްޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީމައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް
Succeeded byޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1967-05-17) 17 މޭއި 1967 (56 އަހަރު )
މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
Political partyދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ
Spouse(s)ލައިލާ އަބްދުﷲ
Childrenމީރާ ލައިލާ ނަޝީދު
ޒާޔާ ލައިލާ ނަޝީދު
Alma materOverseas School of Colombo Liverpool John Moores University
ދީންއިސްލާމް

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރެއްވީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުންނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. މަޖީދިއްޔާއިން އޯ ލެވެލް ނިންމެވުމަށްފަހު އޭ ލެވެލް އާއި މެރިޓައިމް ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނެންގެވީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ.

މުޙައްމަދު ނަޝީދު 7 ފެބްރުއަރީ 2012ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެލެއްވީ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ރައިސްކަމުގެ ނާއިބު ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުއެވެ.ކުރިން ހުންނެވީ:
މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
2008-2012
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު

މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.