2008 ވަނަ އަހަރު އަކީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ 08 ވަނަ އަހަރެވެ.

ޙާދިސާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ނޮވެމްބަރު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

11 ނޮވެމްބަރު -ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމުގެ ހުވާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަލްފާޞިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވިއެވެ.

އުފަންވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އަވަހާރަވި ބޭފުޅުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ