ނ.މަނަދޫ ނ.މަނަދޫ

ޚުލާސާ މައުލޫމާތު
އަތޮޅު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި
އޮންނަތަން
އަކަމިން
އާބާދީ 2001
ދިގުމިން 1650 m
ފުޅާމިން 950 m
މާލެ އާއި ހުރި ދުރުމިން 176 km
އިދާރީ މައުލޫމާތު
ރަށު ކަތީބު {{{island_chief}}}
ރަށު އޮފީސް ފޯން ނަމްބަރު 6560029 960+
ރަށު ފެކްސް ނަމްބަރު 6560029 960+

ނ. މަނަދޫ ( މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެރިކަންކުރާރަށް )

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މަނަދޫއަކީ ނ.އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި އިތުމަތީ ދުނީގައި އޮންނަރަށެކެވެ. ނ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށަކީވެސް މަނަދޫއެވެ. މަނަދޫގެ އާބާދީގައި 2001 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ތަރައްޤީގެގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ފަންގިވިނުން، ރޯނުވެށުމާއި، ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމާއި، އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޢުމުރުގެ ގިނަ ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. މަނަދޫގައިހުރި އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭޚިދުމަތްތަކުގެތެރޭގައި ލޭއަޅައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، އީ.ސީ.ޖީ. ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، ލެބޯޓްރީގެ އެކިއެކި ޓެސްޓްތައް ހަދައިދިނުން، އެކިކަހަލަ ކުދިއޮޕަރޭޝަންތައް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް، އަދި ތަފާތު ބަލިބައްޔަށް ފަރުވާދިނުން ހިމެނެއެވެ. މަނަދޫގައިހުންނަ ނ. އަތޮޅުމަދަރުސާއަކީ ގްރޭޑް 1 އިންފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އަށް ތަޢްލީމްދެވެމުންދާ މަދަރުސާއެކެވެ. މިމަދަރުސާގައި ބޭރުރަށްރަށުގެ ކުދިންވެސް ތަޢްލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދެއެވެ. މަނަދޫއަކީ ސަރުކާރުން ފަޅުކޮނެ ބަނދަރު ހައްދަވައިދެއްވާފައިވާ ރަށެކެވެ. މަނަދޫއާ އެންމެކައިރިއަށް އޮންނަނީ މާފަރާއި މިލަދޫއެވެ.

މަނަދޫ ނިސްބަތްވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާއަށެވެ.

ނ. މަނަދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކައުންސިލް އިދާރާ - ފޯނު ނަންބަރު: 6560012 / 6560028

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ - ފޯނު ނަންބަރު: 6560029

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް - ފޯނު ނަންބަރު: 6560037

ނ. އަތޮޅު އަތޮޅުމަދަރުސާ - ފޯނު ނަންބަރު: 6560003

ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން - ފޯނު ނަންބަރު: 9792039

ނ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސާވިސް ސެންޓަރ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނ. މަނަދޫ ބްރާންޗް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނ. ގޮފި

މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު - ފޯނު ނަންބަރު: 6560097

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އޮފީސް

ފެނަކަ މަނަދޫ ބްރާންޗް


ރަށުގެ ބޮޑުމިން: 116.92 ހެކްޓަރ

ދިގުމިން:1650މީޓަރ

ފުޅާމިން: 950މިޓަރ

މާލެއާ ދެމެދުގައި ހުރި ދުރުމިން: 175.72ކިލޯމީޓަރ

ލޮންޖިޓިއުޑް:73?24'38"E

ލެޓިޓިއުޑް: 05?45' 46"N

ރަށުގެ ފޯނު، ފެކްސް ނަމްބަރ: 6560029

ޕޯސްޓަލް ކޯޑު ނަންބަރު: 04110

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫއަކީ ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާއިރު އާސާރީ ތަރިކަތަކެއް ހުރި ރަށެއްކެވެ. ތާރީޚީ އާސަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާތެރިކަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެތަންތަން ނެތިދަނީއެވެ. ގިނަ މީހުންނަކަށް މަނަދޫގައި ތާރީޚީ ތަރިކަތަކެއް ހުރިކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ނެރުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާބެހޭ މައުލޫމާތު ފޮތުގައި މަނަދޫގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ވާހަކަ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާބޮޑު ތަފްސީލެއް ނެތެވެ. މި މަޒުމޫނުގައި މަނަދޫގެ ތާރީޚާއި ތާރީޚީ ތަރިކަތަކާމެދު ފުން ނަޒަރެއް ދެވޭނެއެވެ. މަނަދޫގައި އެންމެ ފަހުން ކަތީބުކަން ކުރެއްވީ މަނަދޫ މާލްރޯޑް އަލްފާޟިލް ސަޢީދު ޤާސިމެވެ. މަނަދޫއަީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދިޔަ ރަށެކެވެ. ފެނެކައާ އިންޖީނުގެ ހަވާލުވިއިރު އެ އިންޖީނުގެއަކީ 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ އިންޖީނު ގެއެކެވެ. އެ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ އޭރުގައި 68 ، 85 ، 40 ، 85 އެވެ. ފަހުން ފެނަކައިން ވަނީ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރައްޤީ ކޮށްފައެވެ.

ބޯހިމެނުން 2014: 677 އަނެހެން، 618 ފިރިހެން (ޖުމުލަ: 1295) / ބިދޭސީން: 23 އަންހެން، 78 ފިރިހެން (ޖުމުލަ 102 ބިދޭސީން)

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އާބާދީ 2017: 927 އަންހެން، 1013 ފިރިހެން (ޖުމުލަ: 1940)

ދިރިއުޅޭ އާބާދީ 2019: 957 އަންހެން، 1044 ފިރިހެން (ޖުމުލަ: 2001)

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އާބާދީ: 14 އަންހެން، 16 ފިރިހެން (ޖުމުލަ: 30)

މަނަދޫގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މަސްވެރިކަން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ވަޑާން ކުރުން

ދަނޑުވެރިކަން

ފަންގިވިނުން

ރޯނުވެށުން

މަނަދޫގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނީ މަނދޫ ގައެވެ. ނ. އަތޮޅު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވީ ( ތާރީޚް ) ގައެވެ. ނ. އަތޮޅު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހުޅުވައި ދެއްވީ 18 ޑިސެމްބަރ 1990 ގައި އޭރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އޮނަރަބުލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީއެވެ. ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ކުރިން ހުރީ ހެލްތު ސެންޓަރެކެވެ. އެތަން ހުރީ ނ. އަތޮޅުގޭގެ ކުރިންމަތީގައެވެ. އޭރު އެތަނުގައި ހުންނަވަނީ ޖަމާޢަތުގެ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެކެވެ. ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރު އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތާއި ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތައް ކުރެވެއެވެ.

މަނަދޫގެ ބިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ގެވަޅުގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ އަދަދު 319

ގެދޮރު އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން 237

ގެދޮރު އިމާރާތް ނުކުރެވިހުރި ތަންތަން 1

މަނަދޫގައި ގެވަޅު ލިބެންހުރި އަދަދު 784

މިސްކިތް (އަންހެނުންގެ) 2

މިސްކިތް (ފިރިހެނުންގެ) 2

ބޮޑެތި ހާދިސާތައް

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ސުނާމީ ކާރިސާ

2004 ޑިސެމްބަރ 26 ގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި މަނަދޫއަށްވެސް ރާޅު އަރާފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ސުނާމީއާ ގުޅިގެން މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބުނުކަމަކަށްވެސް ރެކޯޑް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ. ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި މަނަދޫއަށް ސުނާމީ ރާޅު އެރިވަގުތުގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ.

މަނަދުއާ ގުޅޭ ފާލަންތައް

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ނ. މަނަދޫގައި ތާރީޚީ ތަރިކަތަކެއް
އަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ހޯމްޕޭޖް


ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް

ހއ.އަތޮޅު ބާރަށް - ބެރިންމަދޫ - ދިއްދޫ - ފިއްލަދޫ - ހަތިފުށި - ހޯރަފުށި - އިހަވަންދޫ - ކެލާ - މާރަންދޫ - މުޅަދޫ - މުރައިދޫ - ތަކަންދޫ - ތުރާކުނު - އުލިގަމު - ވަށަފަރު - އުތީމު
ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫ - ފިނޭ - ހަނިމާދޫ - ހިރިމަރަދޫ - ކުޅުދުއްފުށި - ކުމުންދޫ - ކުނބުރުދޫ - ކުރިނބީ - މާވައިދޫ - މަކުނުދޫ - ނައިވާދޫ - ނެއްލައިދޫ - ނޭކުރެންދޫ - ނޮޅިވަރަމް - ނޮޅިވަރަންފަރު - ވައިކަރަދޫ
ށ.އަތޮޅު ބިލެއްފަހި - ފީވަށް - ފޭދޫ - ފޯކައިދޫ - ފުނަދޫ - ގޮއިދޫ - ކަނޑިތީމު - ކޮމަންޑޫ - ޅައިމަގު - މާކަނޑޫދޫ - މާއުނގޫދޫ - މަރޮށި - މިލަންދޫ - ނަރުދޫ - ނޫމަރާ
ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ - ހެނބަދޫ - ހޮޅުދޫ - ކެނދިކުޅުދޫ - ކުޑަފަރީ - ލަންދޫ - ޅޮހި - މާފަރު - މާޅެންދޫ - މަގޫދޫ - މަނަދޫ - މިލަދޫ - ވެލިދޫ
ރ.އަތޮޅު އަލިފުށި - އަނގޮޅިތީމު - ފައިނު - ހުޅުދުއްފާރު - އިނގުރައިދޫ - އިންނަމާދޫ - ކަނދޮޅުދޫ - ކިނޮޅަސް - މާކުރަތު - މަޑުއްވަރީ - މީދޫ - ރަސްގެތީމު - ރަސްމާދޫ - އުނގޫފާރު - ވާދޫ - ދުވާފަރު
ބ.އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ - ދޮންފަނު - އޭދަފުށި - ފެހެންދޫ - ފުޅަދޫ - ގޮއިދޫ - ހިތާދޫ - ކަމަދޫ - ކެންދޫ - ކިހާދޫ - ކުޑަރިކިލު - މާޅޮސް - ތުޅާދޫ
ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު - ކުރެންދޫ - މާފިލާފުށި - ނައިފަރު - އޮޅުވެލިފުށި
ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށި - ގާފަރު - ގުޅި ގުރައިދޫ - ހިންމަފުށި - ހުރާ - ކާށިދޫ - މާފުށި - ތުލުސްދޫ
އއ.އަތޮޅު ބޮޑުފުޅަދޫ - ފެރިދޫ - ހިމަންދޫ - މާޅޮސް - މަތިވެރި - ރަސްދޫ - ތޮއްޑޫ - އުކުޅަސް
އދ.އަތޮޅު ދަނގެތި - ދިއްދޫ - ދިގުރަށް - ފެންފުށި - ހަންޏާމީދޫ - ކުނބުރުދޫ - މާމިގިލި - މަހިބަދޫ - މަންދޫ - އޮމަދޫ
ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ - ފުލިދޫ - ކެޔޮދޫ - ރަކީދޫ - ތިނަދޫ
މ.އަތޮޅު ދިއްގަރު - ކޮޅުފުށި - މަޑިފުށި - މަޑުއްވަރީ - މުލައް މުލި - ނާލާފުށި - ރަތްމަންދޫ - ވޭވަށް
ފ.އަތޮޅު ބިލެއްދޫ - ދަރަނބޫދޫ - ފީއަލި - މަގޫދޫ - ނިލަންދޫ
ދ.އަތޮޅު ބަނޑިދޫ - ގެމެންދޫ - ހުޅުދެލި - ކުޑަހުވަދޫ - މާއެނބޫދޫ - މީދޫ - ރިނބުދޫ - ވާނީ
ތ.އަތޮޅު ބުރުނީ - ދިޔަމިގިލި - ގާދިއްފުށި - ގުރައިދޫ - ހިރިލަންދޫ - ކަނޑޫދޫ - ކިނބިދޫ - މަޑިފުށި - އޮމަދޫ - ތިމަރަފުށި - ވަންދޫ - ވޭމަންޑޫ - ވިލުފުށި
ލ.އަތޮޅު ދަނބިދޫ - ފޮނަދޫ - ގާދޫ - ގަން - ހިތަދޫ - އިސްދޫ - ކަޅައިދޫ - ކުނަހަންދޫ - މާބައިދޫ - މާމެންދޫ - މާވަށް - މުންޑޫ
ގއ.އަތޮޅު ދާންދޫ - ދެއްވަދޫ - ދިޔަދޫ - ގެމަނަފުށި - ކަނޑުހުޅުދޫ - ކޮލަމާފުށި - ކޮނޑޭ - މާމެންދޫ - ނިލަންދޫ - ވިލިނގިލި
ގދ.އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ - ފިޔޯރީ - ގައްދޫ - ހޯނޑެއްދޫ - މަޑަވެލި - ނަޑެއްލާ - ރަތަފަންދޫ - ތިނަދޫ - ވާދޫ
ޏ.އަތޮޅު ފުވައްމުލައް
ސ.އަތޮޅު މީދޫ - ހިތަދޫ - މަރަދޫ - މަރަދޫފޭދޫ - ފޭދޫ - ހުޅުދޫ - ހުޅުމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް