ހޮޅުދޫ (ނ. އަތޮޅު)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއް

ހޮޅުދޫ ހޮޅުދޫ

ޚުލާސާ މައުލޫމާތު
އަތޮޅު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި
އޮންނަތަން 73? 15' 34" E05? 45' 17" N
އަކަމިން
އާބާދީ 2028
ދިގުމިން 630މ
ފުޅާމިން 380މ
މާލެ އާއި ހުރި ދުރުމިން 176.57ކމ
އިދާރީ މައުލޫމާތު
ރަށު ކަތީބު މުހަންމަދު ރާޝިދު
ރަށު އޮފީސް ފޯން ނަމްބަރު 6560009 (960+)
ރަށު ފެކްސް ނަމްބަރު 6560009 (960+)

މި ރަށަކީ ނ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްފަދައިން މި ރަށަކީ ވެސް މުރަކައިގެ ދޮންވެލިން އުފެދިފައިވާ ޖަޒީރާ ރަށެކެވެ.ހޮޅުދުއަކީ އަތޮޅުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ތަންކޮޅެއް އެތެރެއަށް ވަދެލާފައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ހޮޅުދޫގެ އާބާދީއަކީ 2023 އެވެ.

މި ރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ ދިވެހި ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. ވާހަކަ ދައްކަނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.

ހޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ޅަދަރީންނަށް ތަޢްލީމް އުގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި ވަރަށްބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ތަފާތުހޭދައެކަމަށްކޮށްގެން މެދުނުކެނޑި ދިގުމުއްދަތެއްވަންދެން ހޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންގެނަމުގައި ހޮޅުދު މޭނާސްކޫލް ހިންގުމުގެ ބުރަމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާ ބައެކެވެ. އެހެންކަމުންމިހާރު އެސްކޫލަށް މިވަނީ މެދުނުކެނޑި 60 އަހަރުގެދިގު ރާސްތާއެއް ފަހަނައަޅާގޮސްފައެވެ. މިހާރު ހޮޅުދޫ މޭނާސްކޫލަކީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ސްކޫލެކެވެ. މިސްކޫލްގައި އަތޮޅުން ބޭރު ރަށްރަށުގެ ކުދިންނާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ވަރަށްގިނަ ރަށްރަށުގެކުދިން ތަޢްލީމް ޙާޞިލްކުރަމުން ގެންދާކަމީ މޭނާސްކޫލަށް ލިބޭވަރަށްބޮޑު ޝަރަފެކެވެ

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމެވެ.ހޮޅުދޫގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި? މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން، ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމާއި، ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތްކުރުން، އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޢުމުރުގެ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ގެންދެއެވެ

ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތައް

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ހޮޅުދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ޢިމާރާްތަކުގެ ތެރޭގައި ހޮޅުދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު، ހޮޅުދޫ މޭނާސްކޫލް، ހޮޅުދޫ ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެ، ހޮޅުދޫ އޮފީހާއި، ހޮޅުދޫ ކޯރޓް،ހޮޅުދޫ ރަށްވެހިގެ ހިމެނެއެވެ.

ފަޅުކޮނުމާއި ބަދަރު ހެދުން

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ހޮޅުދޫއަކީ ސަރުކާރުން ފަޅުކޮނެ ބަނދަރު ހައްދަވައިދެއްވާފައިވާ ރަށެކެވެ. ހޮޅުދޫއާއި އެންމެ ކައިރިއަށް އޮންނަނީ ފޮއްދޫއެވެ

އިތުރުފާލަންތައް

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ


ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް

ހއ.އަތޮޅު ބާރަށް - ބެރިންމަދޫ - ދިއްދޫ - ފިއްލަދޫ - ހަތިފުށި - ހޯރަފުށި - އިހަވަންދޫ - ކެލާ - މާރަންދޫ - މުޅަދޫ - މުރައިދޫ - ތަކަންދޫ - ތުރާކުނު - އުލިގަމު - ވަށަފަރު - އުތީމު
ހދ.އަތޮޅު ފަރިދޫ - ފިނޭ - ހަނިމާދޫ - ހިރިމަރަދޫ - ކުޅުދުއްފުށި - ކުމުންދޫ - ކުނބުރުދޫ - ކުރިނބީ - މާވައިދޫ - މަކުނުދޫ - ނައިވާދޫ - ނެއްލައިދޫ - ނޭކުރެންދޫ - ނޮޅިވަރަމް - ނޮޅިވަރަންފަރު - ވައިކަރަދޫ
ށ.އަތޮޅު ބިލެއްފަހި - ފީވަށް - ފޭދޫ - ފޯކައިދޫ - ފުނަދޫ - ގޮއިދޫ - ކަނޑިތީމު - ކޮމަންޑޫ - ޅައިމަގު - މާކަނޑޫދޫ - މާއުނގޫދޫ - މަރޮށި - މިލަންދޫ - ނަރުދޫ - ނޫމަރާ
ނ.އަތޮޅު ފޮއްދޫ - ހެނބަދޫ - ހޮޅުދޫ - ކެނދިކުޅުދޫ - ކުޑަފަރީ - ލަންދޫ - ޅޮހި - މާފަރު - މާޅެންދޫ - މަގޫދޫ - މަނަދޫ - މިލަދޫ - ވެލިދޫ
ރ.އަތޮޅު އަލިފުށި - އަނގޮޅިތީމު - ފައިނު - ހުޅުދުއްފާރު - އިނގުރައިދޫ - އިންނަމާދޫ - ކަނދޮޅުދޫ - ކިނޮޅަސް - މާކުރަތު - މަޑުއްވަރީ - މީދޫ - ރަސްގެތީމު - ރަސްމާދޫ - އުނގޫފާރު - ވާދޫ - ދުވާފަރު
ބ.އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ - ދޮންފަނު - އޭދަފުށި - ފެހެންދޫ - ފުޅަދޫ - ގޮއިދޫ - ހިތާދޫ - ކަމަދޫ - ކެންދޫ - ކިހާދޫ - ކުޑަރިކިލު - މާޅޮސް - ތުޅާދޫ
ޅ.އަތޮޅު ހިންނަވަރު - ކުރެންދޫ - މާފިލާފުށި - ނައިފަރު - އޮޅުވެލިފުށި
ކ.އަތޮޅު ދިއްފުށި - ގާފަރު - ގުޅި ގުރައިދޫ - ހިންމަފުށި - ހުރާ - ކާށިދޫ - މާފުށި - ތުލުސްދޫ
އއ.އަތޮޅު ބޮޑުފުޅަދޫ - ފެރިދޫ - ހިމަންދޫ - މާޅޮސް - މަތިވެރި - ރަސްދޫ - ތޮއްޑޫ - އުކުޅަސް
އދ.އަތޮޅު ދަނގެތި - ދިއްދޫ - ދިގުރަށް - ފެންފުށި - ހަންޏާމީދޫ - ކުނބުރުދޫ - މާމިގިލި - މަހިބަދޫ - މަންދޫ - އޮމަދޫ
ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ - ފުލިދޫ - ކެޔޮދޫ - ރަކީދޫ - ތިނަދޫ
މ.އަތޮޅު ދިއްގަރު - ކޮޅުފުށި - މަޑިފުށި - މަޑުއްވަރީ - މުލައް މުލި - ނާލާފުށި - ރަތްމަންދޫ - ވޭވަށް
ފ.އަތޮޅު ބިލެއްދޫ - ދަރަނބޫދޫ - ފީއަލި - މަގޫދޫ - ނިލަންދޫ
ދ.އަތޮޅު ބަނޑިދޫ - ގެމެންދޫ - ހުޅުދެލި - ކުޑަހުވަދޫ - މާއެނބޫދޫ - މީދޫ - ރިނބުދޫ - ވާނީ
ތ.އަތޮޅު ބުރުނީ - ދިޔަމިގިލި - ގާދިއްފުށި - ގުރައިދޫ - ހިރިލަންދޫ - ކަނޑޫދޫ - ކިނބިދޫ - މަޑިފުށި - އޮމަދޫ - ތިމަރަފުށި - ވަންދޫ - ވޭމަންޑޫ - ވިލުފުށި
ލ.އަތޮޅު ދަނބިދޫ - ފޮނަދޫ - ގާދޫ - ގަން - ހިތަދޫ - އިސްދޫ - ކަޅައިދޫ - ކުނަހަންދޫ - މާބައިދޫ - މާމެންދޫ - މާވަށް - މުންޑޫ
ގއ.އަތޮޅު ދާންދޫ - ދެއްވަދޫ - ދިޔަދޫ - ގެމަނަފުށި - ކަނޑުހުޅުދޫ - ކޮލަމާފުށި - ކޮނޑޭ - މާމެންދޫ - ނިލަންދޫ - ވިލިނގިލި
ގދ.އަތޮޅު ފަރެސްމާތޮޑާ - ފިޔޯރީ - ގައްދޫ - ހޯނޑެއްދޫ - މަޑަވެލި - ނަޑެއްލާ - ރަތަފަންދޫ - ތިނަދޫ - ވާދޫ
ޏ.އަތޮޅު ފުވައްމުލައް
ސ.އަތޮޅު މީދޫ - ހިތަދޫ - މަރަދޫ - މަރަދޫފޭދޫ - ފޭދޫ - ހުޅުދޫ - ހުޅުމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް