ބާބާގެ ދޮންމަނިކު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1921 ވަނަ އަހަރު ފުރަމާލޭގައެވެ. ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރެއްވީ މަދަރުސަތުއް ސަނިއްޔާ އިންނެވެ. ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި 48 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ބާބާގެ ދޮންމަނިކު އަކީ ދިވެހި ޘަގާފަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް 1992 ވަނަ އަހަރު ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގެ ބައި

އަދަބިއްޔާތު

ދިވެހި އަދަބީ ތާރީހް

ޅަފަތުގެ ދައުރު

އެދުރު އުމަރު މާފަތް ކަލޭގެފާނު
ބަނޑޭރި ހަސަން މަނިކުފާނު

ފިރުކެންފެށި ދައުރު

ނައިބު ތުއްތު/ޖަމާލުއްދީން
ހުތް އަލީ ދީދީ
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

ހިނގައި ގަނެވުނުދައުރު

މުހައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
ބޮޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީ
އިބްރާހިމް ޝިހާބް
މުޙައްމަދު ޖަމީލުދީދީ
އަހުމަދު ކާމިލް ދީދީ
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދީދީ
އަބްދުއްﷲ ޖަލާލުއްދީން
ހުސެއިން ޞަލާހުއްދީން

އަދާކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • ކޮލިކަލޭގެ އެހީތެރިޔާކަން
  • ހަނގުބޭކަލުންގެ ސަރުދާރުކަން
  • ކުދިބޭކަނލުންގެ ސަރުދާރުކަން
  • ހަވަރުގެ ސަރުދާރުކަން
  • ދާރުލް އާޘާރުގެ ސަރުދާރުކަން
  • ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ކޮލިކަން
  • ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ އިސްއެހީތެރިޔާކަން

ލިޔުއްވި ފޮތްތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • ދިވެހި އާދަކާދަ

ރިފަރެންސް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • ދިވެހި އާދަކާދަ - މަލަސް 46 - ބާބާގޭ ދޮންމަނިކު - 8 ޖުލައި 1993 - ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒު