އިސްލާމް ދީން

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Islam އިން)

އިސްލާމް (ޢަރަބިން: اسلام = ﷲ އަށް ބޯލެނބުން) އަކީ ތައުޙީދީ ދީނެކެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ސަމާވީ ދިންތަކުގެ ތެރެއިން ދީނެކެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ބިޔަ ދީނެވެ. މި ދީނުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކިޔަނީ މުސްލިމުންނެވެ.

ސިލްސިލާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން

އިސްލާމް


ޢަޤީދާ

 • ތައުހީދް
މުޙައްމަދުގެފާނު • ރަސޫލުންނާއި ނަބީން

ރުކުންތައް

ޝަހާދަތް • ނަމާދު
ރޯދަ • ޒަކާތް • ޙައްޖު

އަސްލުތައް އަދި ޝަރީޢާ

ޤުރުއާން • ސުންނަތް • ޙަދީޘް
ފިޤުހު • ޝަރީޢާ • ކަލާމް • ތަޞައްވުފް

ތާރީޚް އަދި ލީޑަރުން

ޘަޤާފަތް އަދިމުޖުތަމަޢު

ކިޔެވުން • ހައިވާނުން • ފަންނުވެރިކަން
ކަލަންޑަރު • ކުޑަކުދިން
ޤައުމުތައް • ޢީދު
މިސްކިތް • ފަލްސަފާ
ޢުލޫމް • އަންހެނުން
ސިޔާސަތު • ދަޢުވާ

އިސްލާމި ނެރު
 v  d  e 

އަލްޢައްލާމާ ޑރ. ޞާލިޙް ބިން ފައުޒާން އަލް ފައުޒާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްލާމް ދީނަކީ: ތައުޙީދުގެ މަތީ ﷲ އަށް އަމާންދީ ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވުމެވެ. އަދި ޝިރުކާއި އޭގެ އަހުލުވެރީންގެ ކިބައިން ބަރީއަވުމެވެ. މިއީ އިސްލާމް ދީނަކީ ޢާންމު ތަޢުރީފެވެ. މިއީ ޝައިޚުލްއިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله ޛިކުރުކުރައްވާފައިވާ، އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ޝައިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްޥައްހާބް رحمه الله އެކަލޭގެފާނުގެ "ثَلَاثَةُ الْأصُولُ" ގައި ނަޤުލު­ކުރައްވާފައިވާ ތަޢުރީފެވެ.[1] މިއީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޢާންމު މާނައެވެ.[2]

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަޤީދާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް އީމާންވުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ތައުޙީދު

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ﷲ ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކަށް އީމާންވުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ރަސޫލުންނަށް އީމާންވުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: މުސްލިމް ނަބީން

އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މިންވަރަށް އީމާންވުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިސްލާމްދީނުގެ އަޅުކަންތަކާއި ބައެއް ޝައާޢިރުތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުންތަކަކީ: ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަން­ކުރެވޭ އިލާހަކު ނުވާ­ކަމަށާއި، މުޙައްމަދުގެފާނީ ﷲ ގެ ރަސޫލާ­ކަމަށް ހެކިވުމާއި، ނަމާދު ޤާއިމްކުރުމާއި، ޒަކާތްދިނުމާއި، ރަމަޟާން­މަހު ރޯދަ­ހިފުމާއި، ގެފުޅަށް ދާން ކުޅަދާނަ­ވެއްޖެ­ނަމަ ގެފުޅަށް ޙައްޖު­ވުމެވެ.

އަލްޢައްލާމާ ޑރ. ޞާލިޙް ބިން ފައުޒާން އަލް ފައުޒާން ވިދާޅުވިއެވެ.[2]

ހިތުގެ އިޢްތިޤާދާ އެކު މި ފަސް ރުކުން ކޮންމެހެން ވެސް އަދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މި ފަސް ރުކުނުގެ އިތުރަށް ދެންހުރި ވާޖިބު ކަންކަންކަމާއި، މުސްތަޙައްބު (ސުންނަތް) ކަންކަމަކީ މި ފަސް ރުކުން ފުރިހަމަކޮށްދޭ ކަންކަމެވެ. އެއީ މި ރުކުންތަކުގެ އިތުރަށް ކޮންމެހެން ވެސް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ވާޖިބު ކަންތައްތަކާއި، ފުރިހަމަކުރުން އެދެވޭ މުސްތަޙައްބު ކަންތައްތަކެވެ. މި ފަސް ރުކުނަކީ އިސްލާމް ދީން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވާ އަސާސްތަކެވެ. ދެންހުރި ވާޖިބުތަކާއި ސުންނަތްތައް އަންނާނީ އޭގެ ފަހުގައެވެ. މީހަކު މި ފަސް ރުކުން ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ދޫކޮށްފައި ދެން އެހެން ވާޖިބު ނޫނީ ސުންނަތް ކަންކަން ކުރިއަސް ކުރާނޭ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެއެވެ. އޭރުން އޭނާގެ އަމަލުތައް އެ ބިނާކުރީ އަސާސެއް ބިންގަލެއް ނެތިއެވެ. ބިނާއެއް ކޮޅަށް ހުންނާނީ އޭގެ ބިންގަލުގެ މައްޗަށެވެ.

ޝަހާދަތް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ޝަހާދަތް

އެއީ ﷲ މެނުވީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަން­ކުރެވޭ އިލާހަކު ނުވާ­ކަމަށާއި، މުޙައްމަދުގެފާނީ ﷲ ގެ ރަސޫލާ­ކަމަށް ދުލުން ހެކިވެ ހިތުން އެކަން ޤަބޫލުކުރުމެވެ.

ނަމާދު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ނަމާދު

ޒަކާތް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ޒަކާތް

ރޯދަ­ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ރޯދަ

ޙައްޖު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ޙައްޖު

އިސްލާމީ އަދަބުއަޚްލާޤް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިސްލާމީ ޢީދުތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ޢާއިލާއާއި މުޖުތަމަޢު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މިސްކިތްތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ޖިހާދު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ޖިހާދު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިސްލާމީ ތާރީޚު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ފިރުޤާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ސުންނީން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ސުއްނީ މުސްލިމުން

ޝީޢީން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ޝީޢީ މަޛްހަބު

ޞޫފީން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ޞޫފީން

ޚަވާރިޖުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: ޚަވާރިޖުން

އިތުރު ފާލަންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ރެފަރެންސް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  1. ބައްލަވާ: ތަފްސީރުއްޠަބަރީ (6 / 81)، މަޖްމޫޢު ފަތާވާ (5 / 239)، ޘަލާޘަތުލް އުޞޫލް (6 / 137)، ޢަޤީދަތުލް ފިރްޤަތިއްނާޖިޔާ (ޞ 17)
  2. 2.0 2.1 އަލްފައުޒާން، ޞާލިޙް ބިން ފައުޒާން (2008). ''المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية''، ޞ. 35. ދާރުލްޢާޞިމާ، ރިޔާޟް. އައި.އެސް.ބީ.އެން. 9789960692586861.