ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީނު

ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީނު އިސްކަންދަރު އަކީ ދޮންބަންޑާރައިން(ސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން)ގެ ދޮށީ ދަރިކަލުންނެވެ. މިރަދުންނަކީ މީލާދީން 1774 އިން 1779 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 1178 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީނު ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތްތަނާ ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީނު މައްކާއިން އެބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތެވެ. މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އޮންނަވާފައި، މުޙައްމަދު ފާށަނާ ކިލެގެފާނު(ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ދެވަނަ))،އަދި މުޢިއްޒުއްދީން ރަދުން (ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީނު) އަށް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީނު ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވެވިއެވެ. އެސިޓީފުޅުގައި އަންގަވާފައިވަނީ މާތް ރަސްކަލާންގެ މިންވަރު ފުޅު ކުރެއްވި ގޮތަށް އޭނާ ރުހިވަޑައިގެން، ހުންނެވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބުނެވެނީ މާލެއިން އޮޑިއެއް ފޮނުއްވަވައި ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީނު އަތުލައި ގެންނެވީ ކަމަށެވެ. ސިއްރު ގޮތެއްގައި އެރަދުން ކަނޑުފެއްތީ ކަމުގައި ވެސް ބުނެވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ފާށަނާ ކިލެގެފާނު (ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ދެވަނަ)) އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 1193 ވަނައަހަރުގެ ރަބީޢުލް އައްވަލް މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މުޢިއްޒުއްދީން ރަދުން (ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީނު) އަވާހަރަވީ ހިޖުރައިން 1193 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން
ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ދެވަނަ)
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
1774 - 1779
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީން (އެއްވަނަ)