ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ދެވަނަ)

ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ދެވަނަ) އަކީ މީލާދީން 1773 ން 1774 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރީގޮތުން ބަލާއިރު 1178 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ދެވަނަ) އަކީ ޙުސައިން ބޮޑުދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނުންގެ ބޭފުޅެކެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 1178 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ދެވަނަ) ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތުމާއެކު އެންމެ އިސް އަމަލުފުޅެއް ކަމަށްވީ ދެބެއިންގެ ދެދަރި، ކޮއްކޯފުޅުން ކަމުގައިވާ 3 ބޭފުޅުން ( އާދެ! ދޮންބަންޑާރައިން(ސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން)ގެ 3 ދަރިކަލުން ) ނާއި، އެބޭފުޅުންގެ ބޮޑުބޭބެ ޢަލީ ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު މާލެ ގެންނެވުމެވެ. އެބޭފުޅުން މާލެ ވަޑައިގަތުމާއެކު 3 ބޭފުޅުން ކުރެ ދޮށްޓަށް ހުންނެވި، މުޙައްމަދު ނަމަކަށްކިޔާ މަނިކުފާނު ރަސްކަމަށް އިސްކުރެއްވި އެވެ. އެއީ ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީނު އެވެ. ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ދެވަނަ) އަމިއްލަ ފުޅަށް އޭނާގެ ނަންފުޅެއް ކަމުގައި ހެއްދެވީ މުޙައްމަދު ފާށަނާ ކިލެގެފާނު އެވެ. ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ މިރަދުންނެވެ.

މުޙައްމަދު ފާށަނާ ކިލެގެފާނު (ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (ދެވަނަ)) އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 1193 ވަނައަހަރުގެ ރަބީޢުލް އައްވަލް މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މުޢިއްޒުއްދީން ރަދުން (ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީނު) އަވާހަރަވީ ހިޖުރައިން 1193 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން
ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
1773 - 1774
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއްދީނު