ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

27 ޖޫން 1942 ން 29 އޮކްޓޯބަރ 1944


21 އޮކްޓޯބަރ 1933 ން 25 ޖޫން 1942


8 ނޮވެންބަރު 1945 ން 3 މާރޗް 1948


30 އޮކްޓޯބަރ 1944 ން 7 ނޮވެންބަރު 1945


1 މާރޗް 1954 ން 3 އޮކްޓޯބަރ 1959


13 އޭޕްރިލް 1952 ން 21 އޮކްޓޯބަރު 1953


1 އޯގަސްޓް 1972 ން 11 ނޮވެންބަރ 1982


3 އޯގަސްޓް 1959 ން 1 އޮގަސްޓް 1972

22 ފެބްރުއަރީ 1990 ން 11 ނޮވެމްބަރ 1993


11 ނޮވެމްބަރ 1993 ން 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2004


13 ސެޕްޓެމްބަރ 2004 ން 06 އޯގަސްޓް 2008


12 އޯގަސްޓް 2008 ން 28 މެއި 2009


  • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

28 މެއި 2009 ން 28 މެއި 2014


  • އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދު

28 މެއި 2014 އިން 1 ނޮވެންބަރު 2018


1 ނޮވެންބަރު 2018 އިން 27 މެއި 2019


27 މެއި 2019 އިން ފެށިގެން