ޚިޔާލު:ޚަޒާނާ

(މިސްރާބުކުރެވުނީ މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:Khazaanaa އިން)

User talk:Khazaanaa/Archives/2006 User talk:Khazaanaa/Archives/2008Hello, ޚަޒާނާ, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I take the great pride in welcoming you to the Dhivehi Wikipedia. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages that you might find helpful:

I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your name on talk pages using four tildes (~~~~); this will automatically produce your name and the date. If you need help, check out Wikipedia:Questions, ask Glacious on his talk page, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Again, welcome!


And If you need any help on this Wiki please contact the following users on their talk page:

Thanks and I hope you'll have a great time here on the Dhivehi Wikipedia.. Contributing and Editing!

މަރުޙަބާEdit

ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާ އަށް މަރުޙަބާ! މި އެކުމާފާނު މުއްސަނދި ކުރުމުގައި ތިބޭފުޅާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. -- Deviathan 03:13, 11 ޖުލައި 2007 (UTC)

Thank you. --Thogo 20:06, 27 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

--Glacious 09:18, 27 އެޕްރީލު 2007 (UTC)


UntitledEdit

އަޅުގަނޑަކީ ޚަޒާނާ އެވެ. މިވަގުތު އަޅުގަނޑު ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައެވެ.


Aminath Didi (AnNabeela)Edit

There is a conflict in the death date of AnNabeela Aminath didi, In my reference it says the date is December 14, 1990 and ur reference says December 10, 1990. So can u please check it out? Thank!

--Glacious 16:07, 12 ޖެނުއަރީ 2009 (UTC)


މި ޞަފްޙާއަށް ވަޑައިގެން މި ބަޔަށް މިކަމާ ގުޅޭ މަޒުމޫނުތަކުގެ ފާލަންތައް ލެއްވުން އެދެން

Deviathan 18:38, 15 ފެބްރުއަރީ 2009 (UTC)

މި ލިންކަށް ވަޑައިގެން އެކުލެވިފައިވާ ލިޔުންތަށް ބައްލަވާEdit

މި ލިންކަށް ވަޑައިގެން އެކުލެވިފައިވާ ލިޔުންތަށް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފަހު ފޮހެލަންވާ މަޒްމޫނުތަށް ފޮހެލެއްވުމަށް އެދެން. LINK

--Glacious 11:07, 28 ފެބްރުއަރީ 2009 (UTC)

އަދި މާޗްމަހަށް ހޮވާލެވޭ މަޒްމޫނަކީ ކޮބައިތޯ؟ މައިކަލް ޝޫމާކަރ އަށް ވަޑައިގެން މި މަޒްމޫނު ބައްލަވައި ދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ! --Glacious 11:08, 28 ފެބްރުއަރީ 2009 (UTC)


ހޮވާލެވިފަައިވާ މަޒްމޫނު ބަދަލުކޮށްދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާEdit

އެގޮތަށް އޮޅުން އަރާ ގޮތްވެފައި އެވީ އަހަރެމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޮކޮށް ހުރީމަ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ. އެހެނީ އެެއްވެސް މަޒްމޫނެއް ފްރޮންޓް ޕޭޖަށް އަރުވައި، ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ އެ މަޒްމޫނެއްގެ އެންމެ ކުރިއަށް {{FA}} ޓެމްޕްލޭޓް ލާންޖެހޭނެ. އޭރުން އެމަޒްމޫނަކަށް އެހެން ގޮތަކުން ވަޑައިގަނެވުނަސް އެއީ ރަނގަޅު މަޒްމޫނެއްކަމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނެއް ކަން އެނގޭނެ. މިގޮތުން މިޓެމްޕްލޭޓް ނުލައި ހުރި 7 މަޒްމޫނަކަށް މިހާރު އެޓެމްޕްލޭޓް އަޅުގަނޑު ލައިފިން.

އަދި މިހާރު މިގަސްތު ކުރަނީ، ވިކިޕީޑިއާ:އާންމު ހޮޅުއަށި ބަދަލުކަޮށްލަން. މިގޮތުން ހަދަން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހަދަން ފަށާފައިވާ ޕޭޖެއް މި ސޭންޑްބޮކްސް ލިންކް (ލިންކް) އިން ފެންނާނެ. ބެއްލެވުމަށްފަހު ޚިޔާލެއް ދެއްވުން އެދެމެވެ. ތިކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އަދިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!!

--Glacious 20:24, 1 އެޕްރީލް 2009 (UTC)

Away for a few Days!Edit

This is my exam days.. so wont be able to contribute much. so please try to create the featured articles and did you knows in advance for the month of july. Please keep a watch here and delete spams and any unacceptable edits. tc for now. Glacious. --123.176.12.203 18:47, 5 މެއި 2009 (UTC)


ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުEdit

މިމަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނު އެޕިއާރ ނުވާކަން ފާހަނގަ ކޮށްލަން.


ޝުކުރިއްޔާ

Request for helpEdit

Greetings Khazaanaa!Could I ask you to translate en:Qin Shi Huang(listed in 1000 vital articles) and en:Wuhan(a chinese city,my hometown) into your language?You may shorten them as possible to contain only the basic informations,one or two sentences are enough. If you want me to translate any article into Chinese or Vahcuengh,contact me without hesistation. Thank you very much!--Biŋhai

Help me pleaseEdit

Hi, can you please translate this sentence: "The Arabic-to-Bengali transcription table" to Dhivehi for me? thank you!

Discjjockey 17:06, 6 އޮގަސްޓު 2009 (UTC)

އީރާނާ ބެހޭ މަޒުމޫނު މުއްސަނދިކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު 25 ޤައުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަޤީރުކޮށް އޮތީ އީރާން މަޒުމޫނެވެ.

އެކުމާފާނު މަޝްރޫޢުEdit

އެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މަޒުމޫނުތައް ލިޔަމުން މި ގެންދަނީ މިހާރުވެސް. އެކަމަކު އަދި ޝާއިޢުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ގިނަ މަޒުމޫނުތައް ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭކަން މައްސަލައަކީ. އެކަމަކު އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ޕްރޮގްރެސް ވަމުންދާ ގޮތް ތި ފަރާތަށް ވެސް އަޅުގަނޑު އަންގާނަން. ތިކޮޅުން ވެސް މަޒުމޫނުތައް ލިޔުއްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. Deviathan 13:15, 27 ފެބްރުއަރީ 2010 (UTC)

Translation requestEdit

Please, could you translate the following article?

The Book of Mormon is a sacred text of the Latter Day Saint movement. It was first published in March 1830 by Joseph Smith, Jr. as The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi. According to Smith's account, and also according to the book's narrative, the Book of Mormon was originally written in otherwise unknown characters referred to as "reformed Egyptian" engraved on golden plates.

Thanks for your help.

If you want to translate any article onto Asturian, Catalan, Galician, Mirandese, Occitan or Spanish, ask me please. --Jeneme 15:43, 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2010 (UTC)

Invite to WikiConference India 2011Edit

WCI banner.png

Hi ޚަޒާނާ,

The First WikiConference India is being organized in Mumbai and will take place on 18-20 November 2011.
You can see our Official website, the Facebook event and our Scholarship form.

But the activities start now with the 100 day long WikiOutreach.

Call for participation is now open, please submit your entries here. (last date for submission is 30 August 2011)

As you are part of Wikimedia India community we invite you to be there for conference and share your experience. Thank you for your contributions.

We look forward to see you at Mumbai on 18-20 November 2011

Article requestsEdit

Hi! Do you do article requests in Dhivehi? Thanks WhisperToMe (talk) 02:48, 11 ނޮވެމްބަރު 2012 (UTC)

Your admin statusEdit

Hello. I'm a steward. A new policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus recently. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on dvwiki, where you are an administrator. Since dvwiki does not have its own administrators' rights review process, the global one applies.

If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights, and demonstrate a continued requirement to maintain these rights.

We stewards will evaluate the responses. If there is no response at all after approximately one month, we will proceed to remove your administrative rights. In cases of doubt, we will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact us on m:Stewards' noticeboard.

Best regards, Rschen7754 02:04, 10 އެޕްރީލް 2014 (MVT)

Return to "ޚަޒާނާ" page.