ރައްއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ތިންބާރުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީފިޔަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންވަނީ 50 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުން އިންތިޙާބު ކުރައްވާފައިވާ 42 މެންބަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ 8 މެންބަރުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އުފެއްދެވީ 1971 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

People's Majlis
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
Rayyithunge Majilis
upright=yes
ބާވަތް
ބާވަތް
Unicameral
ތާރީޚް
އުފެދުނީމާރޗް 9, 1931 (1931-03-09)
Leadership
މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ޢަބްދުﷲ މަސީޙް މުޙައްމަދު, (PPM)
މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް
މޫސާ މަނިކު, (MDP)
މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު
އަޙުމަދު ނިޙާން ހުސެއިން މަނިކު, (PPM)
މައިނޯރިޓީ ލީޑަރެ
އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު, (MDP)
Structure
ގޮނޑީގެ އަދަދު85
ފައިލު:Maldives People's Majils 20141.svg
ސިޔާސީ ގްރޫޕްތައް
     PPM (33)
     MDP (26)
     JP (15)
     MDA (5)
     AP (1)
     Independent (5)
އިންތިޚާބް
އެންމެ ފަހުގެ އިންތިޚާބް
މާޗް 22، 2014
މޮޓޯ
Wa Amruhum Shuuraa Baynahum
Meeting place
People's Majlis
ވެބްސައިޓް
www.majlis.gov.mv


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލިސް

އިތުރު ފާލަންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ