Open main menu

ނެރު:ތާރީޚް

(މިސްރާބުކުރެވުނީ ނެރު:History އިން)

ތާރީހު ނެރަށް މަރުހަބާ! މިނެރުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މި މައުޟޫއާ ބެހޭ ތަފާތު މައުލޫމާތުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ. މި ނެރު ފުންކޮށް ދެއްވުމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެހީ މިވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުމެވެ.


ދުނިޔޭގައިވާ ގަދީމީ 7 އަޖައިބުEdit

ދުނިޔޭގައިވާ މިޒަމާނުގެ 7 އަޖައިބުEdit

ދުނިޔޭގައިވާ ގުދުރަތީ 7 އަޖައިބުEdit

ފެނުގެ ތެރޭގައިވާ 7 ޢަޖައިބުEdit

އެހެނިހެން ބައެއް އަޖައިބުތައްEdit

ހަދާންނެތިފައިވާ ގުދުރަތީ 7 ޢަޖައިބުEdit

ހަދާންނެތިފައިވާ މިޒަމާނުގެ 7 ޢަޖައިބުEdit