Open main menu

ވިކިޕީޑިއާ β

ނެރު:ފަލްސަފާ

(މިސްރާބުކުރެވުނީ ނެރު:Philosophy އިން)
ފަލްސަފާގެ ނެރު
ފަލްސަފާ އަކީ ބުއްދިވެރިކަމުގެ ޢިލްމު.ކަމެއްގެ ބޭނުން، ޢާންމު ވިސްނުމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތަށް ވިސްނައިދީފައިވާ ވިސްނައިދިނުން.ބައެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުންގެ ވިސްނުން ހުންނަގޮތް.ކަންކަމާމެދު ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާގޮތަށް ދައްކައިފައިވާ ހަމަ.