އިގުއަޒޫ ފޯލް

(މިސްރާބުކުރެވުނީ އިގުއަކޫ ފޯލް އިން)

އިގުއަކޫ ނުވަތަ އިގުއަޒޫ ފޯލް އަކީ އަކީ އާޖެންޓީނާގެ މިސިއޯން ޝަހަރާއި ބްރެޒިލްގެ ޕަރާނާ ޝަހަރުގެ ބޯޑަރުގައި އޮންނަ އިގުއަޒޫ ކޯރުން އުފެދިފައިވާ ވޯޓަރ ފޯލް އެކެވެ.

އިގުއަޒޫ ފޯލް